نوار پیشرفت پیشفرض

طراحی وب 80%
برنامه موبایل 95%
توسعه دهنده وب 85%
طراحی وب 80%
برنامه موبایل 95%
توسعه دهنده وب 85%

نوار پیشرفت چند رنگ

طراحی وب 80%
برنامه موبایل 95%
توسعه دهنده وب 85%
طراحی وب 80%
برنامه موبایل 95%
توسعه دهنده وب 85%

نوار پیشرفت انیمیشن

طراحی وب 80%
برنامه موبایل 95%
توسعه دهنده وب 85%
Web Design 80%
Mobile Interface 95%
Web Development 85%