دکمه های پیشفرش

در اینجا سبک های دکمه پیش فرض موضوع ما است.

دکمه رنگی

در اینجا سبک های دکمه چند رنگی وجود دارد

دکمه های ویژه

در اینجا سبک دکمه های سطح بلوک تم ما وجود دارد.